LYRICS : GLOWREEYAH BRAIMAH FT. NATHANIEL BASSEY – MIRACLE WORKER

 

LYRICS :GLOWREEYAH BRAIMAH FT. NATHANIEL BASSEY – MIRACLE WORKER

Verse 1
Miracle worker
Miracle worker
Come and do a miracle
A miracle today
Come and do a miracle
A miracle today
Miracle worker
Miracle worker
Come and do a miracle
A miracle today
Come and do a miracle
A miracle today

Destiny Changer
You are a Destiny Changer
Come and change a destiny
A destiny today
Come and change a destiny
A destiny today

Chorus
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
You’re the miracle working God
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
You’re the miracle working God
Your name is Yahweh

Verse 2
Powerful healer
You are the powerful healer
Come and heal so powerful
So powerful today
You will heal so powerful
So powerful today

Powerful healer
You are the powerful healer(yeah)
Come and heal so powerful
So powerful today
Let us see your power flow
Your power flow today

Chorus
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
You’re the miracle working God
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
You’re the miracle working God
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
You’re the miracle working God
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
Your name is Yahweh
You’re the miracle working God
Your name is Yahweh

Yahweh
Yahweh
You’re the miracle working God
the miracle working God

You’re the miracle working God Yahweh

DOWNLOAD AUDIO MP3